Call Center 1246

MENU

แบบฟอร์มรับซื้อที่ดิน

หากท่านไม่ประสงค์เสนอขายที่ดินทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อมูลที่ดินมาที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร : 089-202-8000 Line ID : @Cubeland

กรุณากรอกช่องที่มีสีแดงและเครื่องหมาย " * " ให้ครบทุกช่องไม่งั้นจะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลเสนอขาย

ไร่
งาน
ตารางวา
บาท
บาท
เมตร

เอกสารประกอบการเสนอขายที่ดิน (กรณีมีหลายไฟล์กรุณาอัพโหลดในครั้งเดียว)

1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. สำเนาระวางแบบสแกน (ห้ามย่อ) พร้อมระบุขนาด (A4,B4,A3)
3. หนังสือรับรองเขตทางจากเขต (ถ้ามี)
4. ภาพประกอบ (ถ้ามี)
5. แผนที่สังเขป (ถ้ามี)
6. หนังสือยืนยันราคา (ถ้ามี)
ไฟล์ที่อัพโหลด :

ข้อตกลงในการเสนอขายที่ดิน (ของนายหน้าหรือตัวแทน)

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเอกสาร หลักฐานสำหรับการเสนอขายที่ดินทุกกรณี
2. ที่ดินที่เสนอจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินคดี
3. หากนายหน้าไม่สามารถประสานงานกับเจ้าของทรัพย์สินได้จริง ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ให้นายหน้ารายอื่นแทน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะการเสนอที่ส่งเอกสารครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎการใช้งาน ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
5. การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
6. เอกสารที่ลงทะเบียนไว้ มีระยะเวลา 6 เดือน หากพ้นกำหนดดังกล่าวนี้จะไม่มีผลผูกมัดใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งสิ้น


หากท่านได้กระทำการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ Blacklist ทันที

1. บวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินเสนอขายจริง
2. การซื้อที่ดินตัดหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในและนำมาขายในราคาที่สูงขึ้น
3. การปิดบังข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน
4. การให้หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอันเป็นเท็จ แก่บริษัทฯ
5. การแอบอ้างบริษัทฯ โลโก้ เพื่อใช้ในการติดต่อกับเจ้าของที่ดิน
6. เสนอหรือให้สินบน สิ่งตอบแทน แก่ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ
7. การปฏิบัติการอื่นๆ อันเป็นการต่อไปในการทุจริตและผิดธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และรับทราบยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว
CAPTCHA Image